Αντίσταση πέδησης με συρματόσχοινο στεγασμένο αλουμίνιο

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα