αντίσταση περιέλιξης ανοιχτού πηνίου

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα