Αντιστάσεις ισχύος SIR

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα